خرمای ربی از خرماهای ناحیه های گرم و خشک ایران می باشد که علی الخصوص در استان سیستان و بلوچستان و نیز کرمان به بار می نشیند. یکی از اقسام خرما، خرمای ربی است که می توان آن را خرمای نیمه خشک دانست. با توجه به خصوصیات این نوع خرما، می توان آنرا در دمای اتاق نگهداری کرد. این خرما رنگی در طیف مشکی دارد که تیره و براق است.

این نوع خرما به عنوان یکی از زودرس ترین انواع خرمای ایران است و بخش اعظمی از صادرات به کشورهای ترکیه، افغانستان، کشورهای عربی و اکراین را تشکیل می دهد. این نوع خرما برای استفاده های صنعتی و انواع فراورده خرما، کاربرد دارد.