بزودی سایر محصولات نظیر شیرینی، شیره خرما، کلمبه، چیپس، قند خرما و… که از خرما بدست می آید، در این بخش معرفی و عرضه می شوند.