تهیه و تولید انواع خرماهای ارگانیک محصولات بم، کرمان

سورتینگ بهداشتی

جهت حفظ کیفیت محصولات تولیدی، تمام مراحل را رعایت نکات بهداشتی و سورتینگ دقیق انجام می‌شود. این امر منتج از جمع‌آوری محصولات از باغات تا بسته‌بندی و نگهداری سردخانه و فروش، کاملا و با نظارت دقیق، رعایت می‌شود.

گارانتی کیفیت

به اعتقاد ما، تولید محصولات بایستی کاملا بصورت علمی و نیز اورگانیک باشد تا بهترین کیفیت در محصولات را شاهد باشیم و به همین دلیل است که توانسته‌ایم سهم بازار خوبی چه در داخل و چه بازارهای بین المللی را داشته باشیم.

شناسنامه محصولات

به منظور افزایش راندمان تولیدی و نیز پیگیری سفارشات، تمام محصولات و بسته‌ها دارای ترکینگ می‌باشد تا در صورت ضرورت پیگیری مضاعف، اطلاعات تولید تا بسته‌بندی و فروش هر محصول به تفکیک موجود و در دسترس باشد.

محصولات – Products

خرمای مضافتی

Mazafati Dates

یکی از مهمترین و عمده‌ترین محصولات خرمای ایران را می‌توان خرای مضافتی نام برد. خرمای مضافتی از نوع خرماهای نرم بوده و جه در داخل کشور و چه در عرصه‌های بین المللی، دارای تقاضای زیادی می‌باشد. رنگ این خرما عموما به رنگ بنفش تیره و سیاه گرایش دارد و دارای گوشت، شهد و طعم فوق العاده مناسبی می‌باشد. میزان رطوبتی که در محصول وجود دارد، بسته به محل مزرعه و کشت و برداشت محصول تفاوت دارد. اندازه نوع مرغوب این خرما بین ۲/۵ الی ۴/۵ سانتی‌متر می‌باشد. خرمای مضافتی معروفترین نوع خرما می‌باشد که گاهی به اشتباه لفظ رطب برایش بکار می‌رود. در واقع رطب میوه رسیده درخت نخل می‌باشد و رطب خشک‌شده، خرما است. بعنوان تمثیل می‌‌آید را نوعا مانند خارک و رطب و خرما برای درخت نخل دانست. این نوع خرما بایستی حتما در یخچال نگهداری شود.

One of the most important and major date products in Iran can be called Kharai Mozafati. Mozafati dates are soft dates and are in high demand both domestically and internationally. The color of this date is generally dark purple and black, and it has excellent meat, nectar and taste. The amount of moisture in the product varies depending on the location of the farm and the cultivation and harvesting of the product. The size of the high-quality type of this date is between 2.5 and 4.5 cm. Mozafati date is the most famous type of date, which is sometimes mistakenly called “moist”. In fact, the moisture is the ripe fruit of the palm tree and the dried moisture is the date. As an allegory, he considered Aad to be like a thorn and a palm tree. This type of date must be stored in the refrigerator.

Одним из самых важных и крупных продуктов из фиников в Иране можно назвать Хараи Мозафати. Финики Мозафати — мягкие финики, пользующиеся большим спросом как внутри страны, так и за рубежом. Цвет этого финика обычно темно-фиолетовый и черный, и у него отличное мясо, нектар и вкус. Количество влаги в продукте варьируется в зависимости от местоположения фермы, выращивания и сбора продукта. Размер высококачественного шрифта этой даты составляет от 2,5 до 4,5 см. Финики Мозафати — самый известный вид фиников, который иногда ошибочно называют «влажным». На самом деле влага — это спелый плод пальмы, а засохшая влага — это финик. В качестве аллегории он считал Аад похожим на шип и пальму. Такой финик нужно хранить в холодильнике.

خرمای ربی

Rabbi Dates

خرمای ربی از خرماهای ناحیه‌های گرم و خشک ایران می‌باشد که علی‌الخصوص در استان سیستان و بلوچستان و نیز کرمان به بار می‌نشیند. یکی از اقسام خرما، خرمای ربی است که می‌توان آنرا خرمای نیمه خشک دانست. با توجه به خصوصیات این نوع خرما، می‌توان آنرا در دمای اتاق نگهداری کرد. این خرما رنگی در طیف مشکی دارد که تیره و براق است. این خرما به عنوان یکی از زودرس‌ترین انواع خرمای ایران است و بخش اعظمی از صادرات به کشورهای ترکیه، افغانستان، کشورهای عربی و اکراین را تشکیل می‌دهد. این نوع خرما، برای استفاده‌های صنعتی و انواع فراورده خرما، کاربرد دارد.

Rabi date is one of the dates of hot and dry regions of Iran, especially in Sistan and Baluchistan province and Kerman. One of the types of dates is Rabi dates, which can be considered as semi-dry dates. Due to the characteristics of this type of date, it can be stored at room temperature. This date has a black color that is dark and shiny. This date is one of the earliest types of dates in Iran and constitutes a large part of exports to Turkey, Afghanistan, Arab countries and Ukraine. This type of date is used for industrial uses and all kinds of date products.

Дата Раби – одна из дат жарких и засушливых регионов Ирана, особенно в провинции Систан и Белуджистан и Кермане. Одним из видов фиников являются финики Раби, которые можно рассматривать как полусухие финики. Из-за особенностей этого вида финика его можно хранить при комнатной температуре. Эта дата имеет черный цвет, темный и блестящий. Этот финик является одним из самых ранних видов фиников в Иране и составляет большую часть экспорта в Турцию, Афганистан, арабские страны и Украину. Этот тип даты используется для промышленного использования и всех видов финиковых продуктов.

خرمای کلوته

Kaloteh Dates

کلوته خرمای تر ایران، این خرما در منطقه جیرفت از مناطق کرمان کشت می‌شود. خارک این میوه به رنگ قرمز است و شباهت زیادی به خرمای مضافتی دارد. این خرما در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد کشت می‌گردد. در این دو منطقه علاوه بر خرمای کلوته، مضافتی و مرادسنگی هم می‌توان یافت که کیفیتی مناسبی دارند و از اقلام مهم تجاری هستند. کلوته از نوع میان رس است که در ماه‌های شهریور وارد بازار می‌شود. این میوه درشت است. همواره این خرما دارای بازار داخلی و بین المللی مناسبی است و یکی از مهم‌ترین وارد کنندگان این خرما، تاجیکستان می‌باشد. این خرما در بسته‌بندی‌های دو کیلویی با سه گرید موجود است. این خرما را می‌توان بصورت فله نیز به بازار مصرف عرضه کرد و مهم‌ترین نکته در ارائه و عرضه این خرما، کیفیت مناسب این گونه است.

Kloteh is the freshest date of Iran, this date is grown in Jiroft region of Kerman region. The prickle of this fruit is red in color and is very similar to Mozafati dates. This date is grown in Jiroft and Anbarabad cities. In these two regions, in addition to Kloteh dates, Mozafati and Muradsangi dates can be found, which have good quality and are important commercial items. Kloteh is a type of medium clay that enters the market in the months of September. This fruit is large. This date always has a suitable domestic and international market and one of the most important importers of this date is Tajikistan. These dates are available in two kilo packages with three grades. This date can also be offered in bulk to the consumer market, and the most important point in the presentation and supply of this date is the proper quality of this species.

Клотех – самый свежий финик Ирана, этот финик выращивают в районе Джирофт области Керман. Колосья этого фрукта красного цвета и очень похожи на финики Мозафати. Этот финик выращивают в городах Джирофт и Анбарабад. В этих двух регионах, помимо фиников Клотех, можно найти финики Мозафати и Мурадсанги, которые имеют хорошее качество и являются важными товарами. Kloteh — это разновидность глины среднего размера, которая поступает на рынок в сентябре. Этот плод крупный. У этого финика всегда есть подходящий внутренний и международный рынок, и одним из самых важных импортеров этого финика является Таджикистан. Эти финики доступны в упаковках по два килограмма с тремя сортами. Этот финик также может быть предложен оптом на потребительский рынок, и самым важным моментом в товарном виде и предложении этого финика является надлежащее качество данного вида.

بسته‌بندی

Packing

تجارت امین بم مفتخر است که با داشتن ظرفیت و توانایی بالای مدیریت درخواست‌ها و سفارشات، آنها را حسب نیاز و تقاضای شما بسته‌بندی و تحویل نماید. همچنین امکان خرید محصولات از قبل و بسته‌بندی صادراتی نیز فراهم می‌باشد. قابل ذکر است که نگهداری محصولات کاملا بر اساس اصول بهداشتی و مراقبتی بوده تا تازگی خرماها حفظ شود.

Amin Bam Trade is proud to pack and deliver them according to your needs and demands with the high capacity and ability to manage requests and orders. It is also possible to buy products in advance and export packaging. It should be mentioned that the storage of products is completely based on health and care principles to preserve the freshness of the dates.

Amin Bam Trade с гордостью упаковывает и доставляет их в соответствии с вашими потребностями и требованиями, обладая высокой производительностью и способностью управлять запросами и заказами. Также есть возможность купить продукцию заранее и экспортную упаковку. Следует отметить, что хранение продуктов полностью основано на принципах здоровья и заботы о сохранении свежести фиников.

درباره امین بم – About Aminbam

تجارت امین بم

تجارت امین بم، افتخار دارد که با بیش از 25 سال تجربه موفق در حوزه صادرات و توزیع انواع خرما خدمات خود را به شما مشتریان گرامی ارائه دارد. امین بم با بهره‌گیری از فناوری‌های روز بازار، اقدام به جمع آوری، نگهداری، بسته بندی و توزیع با حداکثر راندمان را دارد.

استفاده از سردخانه‌های اختصاصی، بسته‌بندی‌های متنوع و مطابق سفارش مشتریان، تحویل به موقع و باکیفیت کالا، همواره تضمین کننده کیفیت کالای نهایی ارائه شده می‌باشد. ما بر این باوریم که ارائه محصول با کیفیت از سوی شما به مصرف‌کنندگان نهایی، همواره یکی از عوامل پیشرفت و موفقیت ما نیز می‌باشد، پس چه بهتر که در این مسیر، یاری‌گر یکدیگر بوده و ارزش افزوده مضاعفی را خلق نمائیم.

بدین منظور عمده محصولی که از سوی این گروه بازرگانی ارائه می‌گردد، از تولیدات باغات بمبویانی بوده و به نوعی از تولید به مصرف است، مضاف بر اینکه خرماهای مرغوب و دارای درجه عالی نواحی منتاسب نیز پس از طی کردن مراحل کنترل کیفیت گروه امین بم، تهیه و عرضه می‌گردد.

Amin Bam Trading Co

Bambouyani growers have rapidly adopted the most advanced agricultural methods, equipment and refrigeration. We are proud to produce dates that repeatedly set industry standards in quality, appeal and consumer satisfaction.

Our proven reputation for consistently delivering the highest quality dates, combined with our passion for what we do and attractive pricing, will insure that only the highest quality dates are shipped to you. We realize that our success can only be measured by our customers satisfaction.

Bambouyani has many selections to choose from and can customize any variety of date to meet specific customer needs. Special packs, combinations and coatings are available upon request. Create a unique, personalized gift or enjoy one for yourself! At Bambouyani, we believe that no order is too small!

مشتریان ما – Customers

 

ارتباط با ما – Contact us

آدرس شرکت

ایران، بم، خیابان صدوقی، پاساژ فرشته، طبقه همکف، شرکت تجارت امین بم

Corporation: Ground Floor, Fereshteh Complex, Sadughi St., Bam, Iran

آدرس سردخانه

ایران، بم، بروات، خیابان شهید موسوی، سردخانه امین بم

Refrigerator: Shahid Mousavi St., Boruvat, Bam, Iran

تلفن تماس و واتزپ

IRAN 00989123092430

INDIA

Address: Office No E1/ 402 4th Floor,Kailash

Esplanade,,Lbs Marg Ghatkopar West Mumbai,,Mumbai,Maharashtra,400086

Email Address: anaeximllp@gmail.com

Phone Number: (+91) 7304891186

ساعات کاری

شنبه الی چهارشنبه: ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
پنجشنبه: ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰
جمعه: تعطیل

SALES@aminbam.com

    توجه: لطفا از ورود صحیح تلفن تماس، اطمینان حاصل نمائید که امکان ارتباط فراهم باشد.
    Note: Please make sure to enter currect phone number for contacting.